Regulamin

Regulamin wypożyczalni podestów ruchomych MAŁYPODNOŚNIK.PL  prowadzonej przez Concept Room Krzysztof Jaszczuk ul. K. Kurpińskiego 6 05-800 NIP 522 247 67 40

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Wynajmujący, wynajmuje Najemcy podnośnik koszowy na przyczepie NIFTY90 zwany dalej „Podnośnikiem” określoną umowie najmu. Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu podpisując własnoręcznie umowę.
 2. Przedmiotem wynajmu jest podnośnik koszowy na przyczepie NIFTY90, wyposażony zgodnie z wymaganiami ruchu drogowego oraz UDT, w pełni sprawny, pozbawiony wad. Dodatkowe wyposażenie uwzględnione jest w umowie najmu.
 3. Podnośniki są własnością Wynajmującego.
 4. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody, awarie oraz kradzież powstałe w okresie użytkowania Podnośnika od chwili jego przyjęcia do momentu jego zwrotu.
 5. Wynajmowane Podnośniki posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia AUTOCASCO i NW .
 6. Podstawą wynajęcia Podnośnika jest aktualny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo jazdy kat B oraz Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych.

§2. Warunki wynajmu i zwrotu Podnośnika:

 1. Czas trwania umowy najmu liczony jest od momentu wydania przedmiotu najmu, do terminu określonego przez Najemcę jako termin zwrotu. Zmiana terminu zwrotu musi być zgłoszona do Wynajmującego oraz przez niego zaakceptowana drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez SMS na numer 504 154 990.
 2. Po upływie zadeklarowanego okresu Najemca zobowiązuje się do oddania wymienionego w umowie Podnośnika bez wezwań. Nie zwrócenie Podnośnika w ciągu 2 dni od umówionego terminu skutkuje zgłoszeniem na policję faktu przywłaszczenia mienia powierzonego art. 284 & 2 oraz naliczaniem opłaty za kolejne dobry najmu w wysokości 200% wartości wyjściowej stawki dobowej.
 3. Wynajmujący zezwala na użytkowanie Podnośnika przez najemcę wyłącznie na obszarze RP.
 4. Wyposażenie dodatkowe Podnośnika: uprząż, kamizelkę odblaskową, kask ochronny, pachołki, oświetlenie ostrzegawcze Najemca może wynająć za dodatkową jednorazową opłatą.
 5. Najemca od momentu odbioru Podnośnika jest w pełni odpowiedzialny za wynajmowany Podnośnik oraz zobowiązany do bezspornego pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego Podnośnika Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w chwili wynajmu. Wszelkie późniejsze zgłoszenia zostaną uznane za bezpodstawne oraz będą uznane jako szkoda Najemcy.
 7. W dniu odbioru Podnośnika Najemca pozostawia umowną kaucję zwrotną na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę oraz opłatę za okres najmu z góry.
 8. Odbiór i zwrot Podnośnika następuje w siedzibie MAŁYPODNOŚNIK.PL pod adresem 05-800 Pruszków ul. K. Kurpińskiego 6 lub poprzez zlecenie płatnego odbioru wykonanego przez pracownika MAŁYPODNOŚNIK.PL . W przypadku pozostawienia - porzucenia Podnośnika w innej lokalizacji niż ustalonej w umowie najmu naliczony zostanie dodatkowo koszt dojazdu i odbioru Podnośnika w kwocie 5zł za każdy kilometr (liczone w obie strony) od siedziby wypożyczalni.
 9. Najemca zobowiązany jest do zwrotu wynajętego Podnośnika w nienaruszonym stanie technicznym, kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.
 10. W przypadku wyłączenia Podnośnika z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku, awarii, braku zwrotu dokumentów Podnośnika) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.
 11. Najemca - osoba transportująca Podnośnik, zobowiązany jest do posiadania aktualnych uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego zgodnie przepisami ruchu drogowego oraz podczas pracy Podnośnika do posiadania uprawnień do obsługi podestów ruchomych.
 12. Zabronione jest użytkowanie Podnośnika w stanie nietrzeźwości, po zażyciu substancji psychoaktywnych oraz narkotyków.
 13. Wynajmowany Podnośnik nie może być używany wbrew obowiązującym przepisom BHP, celnym, drogowym i innym.
 14. Najemca zobowiązuje się do używania Podnośnika zgodnie z jego instrukcją, przeznaczeniem i zaleceniami Wynajmującego szczególnie do prawidłowego rozłożenia podpór bocznych oraz nieprzekraczania maksymalnego udźwigu kosza wskazanego w instrukcji obsługi.
 15. Najemca zobowiązuje się nie odstępować Podnośnika osobom trzecim.
 16. Zabrania się wykonywanie jakichkolwiek zmian przez Najemcę (zmian w instalacji elektrycznej Podnośnika, w układzie hydraulicznym, sterowaniu, mocowaniu elementów nośnych oraz innych zmian dot. wyposażenia Podnośnika) bez uzyskania zgody Wynajmującego przed dokonaniem jakichkolwiek działań.
 17. Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości podczas transportu Podnośnika określnej w przepisach ruchu drogowego.

§3. Uszkodzenia, wypadek, kradzież:

 1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży Najemca zobligowany jest do powiadomienia Wynajmującego oraz policji.
 2. Najemca zobowiązany jest do podania wynajmującemu nazwisk i adresów osób zaangażowanych w wypadek, świadków zdarzenia oraz numerów rejestracyjnych uczestniczących w nim pojazdów.
 3. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone Wynajmującemu po upływie okresu wynajmu, do których doszło podczas jego trwania.
 4. W przypadku nie zwrócenia Podnośnika z jakichkolwiek przyczyn oraz uszkodzenia wycenionego na 50% wartości Podnośnika Najemca pokryje Wynajmującemu koszt zakupu identycznego technicznie Podnośnika, pokryje również koszty do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz wszelkie należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu Podnośnika za okres trwania całej procedury.
 5. W razie uszkodzenia Podnośnika Najemca ponosi wszelkie koszty związane z jego naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
 6. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem skradzionego podnośnika, w tym ewentualne koszty rozprawy sądowej. W przypadku zatrzymania Podnośnika przez organy ścigania, umowa najmu trwa aż do dnia zwrotu uwzględniając kary art. 1 § 2.

§4. RODO:

 1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na przekazywanie ich osobom trzecim w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych, bądź prawnych.
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny MAŁYPODNOŚNIK.PL Krzysztof Jaszczuk zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze w w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się MAŁYPODNOŚNIK.PL Krzysztof Jaszczuk w/w opłaty.
 3. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę, w każdym momencie obowiązywania Umowy. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy, Wynajmujący, w każdym momencie obowiązywania Umowy, jest uprawniony do żądania od Najemcy dokumentów i kluczy do pojazdu. Najemca jest zobowiązany, na żądanie Wynajmującego wydać dokumenty i klucze do pojazdu. [Rozliczenie] Przejęcie dokumentów i kluczy do pojazdu, uniemożliwiające Najemcy dalsze użytkowanie pojazdu w ramach Umowy, będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie Strony. W przypadku przedstawienia przez Najemcę fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych (osobowych, rejestrowych i fotografii) Najemcy, organom ścigania.

§5. Kary umowne:

 1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowe , tablicy rejestracyjnej - 500 PLN
 2. Brak baterii akumulatorów – 1200 PLN
 3. Uzupełnienie brakującego paliwa 30 PLN netto + koszty paliwa
 4. Koszty administracyjne za każdy mandat 100 PLN netto + koszty mandatu
 5. Brak części wyposażenia Podnośnika nie wymienionych w cenniku - Opłata wg cennika producenta +35%
 6. Utrata gwarancji na Podnośnik z winy Najemcy (osoba wynajmująca podnośnik) 2500 PLN
 7. Udostępnianie podnośnika w celach transportowych osobie nieupoważnionej do kierowania zespołem pojazdów lub do obsługi urządzenia osobie nie posiadającej wymaganych uprawnień - 500 PLN
 8. Przemieszczanie Podnośnika poza granice RP - 200 PLN za każdą dobę pobytu Podnośnika poza granicami RP
 9. Koszt napraw mechanicznych (oraz części zamiennych i wyposażenia) Koszt usługi +35%
 10. Naruszenie polisy OC z winy Najemcy i brak informacji o zaistniałym zdarzeniu podczas przekazania Podnośnika.